او می اندیشید
که احساسش را
منزل به منزل
به مقصد می رساند
غافل از آن که
منزل من یگانه تر از سفر بود